EMPAT PILAR KEBANGSAAN

EMPAT PILAR KEBANGSAAN

Jumat, 24 Februari 2012

NADZOM SEJARAH RINGKAS NABI MUHAMMAD SAWNADZOM SEJARAH RINGKAS
NABI MUHAMMAD SAW

GUSTI URANG SAREREA KANJENG NABI ANU MULYA
MUHAMMAD JENENGANANA ARAB QURES NYA BANGSANA

RAMANA SAYYID ABDULLOH IBUNA SITI AMINAH
DI BABARKEUNA DI MAKKAH WENGI SENEN TAHUN GAJAH

ROBI'UL AWWAL BULANA TANGGAL KA DUA BELASNA
APRIL BULAN MASEHINA TANGGAL KA DUA PULUHNA

ARI BILANGAN TAHUNNA LIMA RATUS CARIOSNA
TUJUH PULUH PANAMBAHNA SARENG SAHIJI PUNJULNA

SITI AMINAH MISAUR WAKTOS BABARNA KACATUR
NINGAL CAHYA MANI NGEMPUR DI BUMINA HURUNG MANCUR

BABAR TAYA KOKOTORAN OROK LIR KENGING NYEPITAN
SOCA LIR KENGING NYIPATAN SERTA HARUM SESENGITAN

MEDAL NABI AKHIR ZAMAN PIRANG2X KA ANEHAN
SESEMBAHAN BANGSA SETAN KABEH PADA KARUKSAKAN

NABI YUSWA LIMA BULAN TOS TIASA ANGKAT-ANGKATAN
YUSWANA SALAPAN BULAN TOS CAPETANG SASAURAN

YUSWANA SAPULUH BULAN TIASA AMENG PAPANAHAN
NGELEHKEN BUDAK NU LIAN TAPI TARA KUMAGUNGAN

PARANGINA KANJENG NABI JATNIKA PINUH KU PUJI
PINTER TUR AGENG KAWANI SOBAR NYAAH KA SASAMI

KEUR OPAT TAUN YUSWANA DI BERSIHAN MANAHNA
NABI DIBELAH DADANA MALAIKAT NU MELAHNA

JIBRIL KADUA RENCANGNA MIKAIL JENENGANANA
NGEUSIKEN KANA MANAHNA ILMU HIKMAH SAPINUHNA

TULUY DADA KANJENG NABI GANCANG DILEBETKEN DEUI
SARTA TEU NGARAOS NYERI DI CAP KHOTAMIN NABI

HARITA NABI AYANA DILEMBUR IBU INANGNA
HALIMAH JENENGANANA SA'DIYAH NGARAN LEMBURNA BASA

RAMA NABI KACATURKEUN PUPUSNA KACARIOSKEUN
BASA NABI DI BOBOTKEN DUA SASIH KA UNGELKEUN

KEUR LIMA TAHUN YUSWANA DI TINGGAL PUPUS IBUNA
TULUY DI RAWAT EYANGNA ABDUL MUTHOLIB ASMANA

KERSANA ROBUL ALAMIN KANJENG NABI NU PRIHATIN
YUSWA DALAPAN TAHUN YAKIN EYANGNA MULIH KA BATHIN

SABA'DA WAFAT EYANGNA NABI DI RAWAT UWANA
ABI THOLIB KAKASIHNA SADEREK TEGES RAMANA

KANJENG NABI SERING PISAN DI CANDAK KA NAGARI SYAM
SOK NYANDAK BARANG DAGANGAN DIDINYA TEH PAJENG PISAN

KACATUR DI ETA NEGRI LOBA PANDETA YAHUDI
SARTA PANDETA NASRONI NU TEPANG JENG KANJENG NABI

SADAYANA SASAURAN IEU JALMA MOAL NYALAHAN
PINABIEUN AKHIR JAMAN TAURET INJIL GES NGIBARAN

SIFAT NABI PANGANGGESAN AYA DI ANJENA PISAN
HARITA LOBA NU IMAN KA NABI NGANGKEN PANUTAN

LAMI-LAMI KANJENG NABI DI SAMBAT KU HIJI ISTRI
DAGANG KA UNGGAL NAGRI KAUNTUNGANA DI BAGiI

ISTRI JENENGAN KHODIJAH PUTRI KHUALID KATELAH
NUPANG BENGHARNA DI MEKAH KA NABI KALANGKUNG NYAAH

SITI KHODIJAH MASRAHAN KA NABI BARANG DAGANGAN
MAESYAROH NU NGARENCANGAN KA NABI PURAH NYARENGAN

KACATUR MAESYAROH TEH LOBA PAMENDAK NU ANEH
CICIREN NABI NU SOLEH MATAK NGAHERANGKEN KABEH

TATANGKALAN ULUK SALAM MEGA BODAS SOK MAYUNGAN
JEUNG AYA CAP KANABIAN DINA SALIRANA PISAN

PAMENDAK SITI KHODIJAH COCOK PISAN JENG MAESYAROH
AKHIRNA SITI KHODIJAH KA NABI MUNDUT TIKAH

HARITA YUSWANA NABI SALAWE TAHUN KAWARTI
NGADAK-NGADAK SUGIH MUKTI TAPI TAMBAH SAE ATI

KARESEPNA KANJENG NABI KA GUSTI ALLOH NGABAKTI
DI GUNUNG HIRO MARANTI IBADAHNA SABAN WENGI

DIDINYA JOL KASUMPINGAN JIBRIL NUNURUNKEN QUR'AN
DIUTUS KU ALLOH PASTI NYEBARKRN AGAMA SUCI

ANU IMAN PANGHELANA SITI KHODIJAH GARWANA
ABU BAKAR KADUANA SOHABAT NU PANGMULYANA

MURANGKALIH NU NONOMAN ANU PANGHELANA IMAN
SAYIDINA ALI PISAN KA NABI SADEREK MISAN

JEUNG ARI JALMA BELIAN ANU PANGHELANA IMAN
SAYID BILAL KALERESAN ANU JADI TUKANG ADZAN

ARI LOLOBANA PISAN KA NABI TEH NGAMUSUHAN
NGANIYAYA NGAJAILAN TE AYA PISAN RAS-RASAN

PARA SOHABAT KUNGSI NGALIH KA NAGRI HABSYI NU TEBIH
DIDINYA ANJENA LINGGIH KIRA KENGING TILU SASIH

SAMULIH SOHABAT TI HABSYI KACARIOS KANJENG NABI
KENGING POHARA COCOBI KERSANA NU MAHA SUCI

UWANA SARENG GARWANA PADA PUPUS DUANANA
HARITA NABI YUSWANA KALIMA PULUH TAUNA

GEUS PUPUS SITI KHODIJAH NIKAH KA SITI SAODAH
 SARENG KA SITI AISYAH UMIL MU'MININ KATELAH


TIDINYA KERSA PANGERAN MAPARINAN KAMULYAAN
KANABI NU AKHIR JAMAN KAKASIH NU SIPAT ROHMAN

NUJU TANGGAL TUJUH LIKUR BULAN RAJAB NU KACATUR
NURUT KAOL ANU MASYHUR KANJENG NABI TEH DI SAUR

DI PAPAG KU MALAIKAT NYANDAK BUROK NU KASEBAT
LEMPANG NATEH CARA KILAT TUNGGANGANEUN NABI ANGKAT

TI MEKAH KA BAITAL MAQDIS TEU NGANGGO LAMI ANTAWIS
KU JALMA HENTEU KA TAWIS KERSANA GUSTI NU WACIS

TI BAITAL MAQDIS TERASNA NAEKNA TANGGA KANCANA
MI'ROJ TEA KASEBATNA KALNGIT NABI SUMPINGNA

TUJUH LANGIT SADAYANA JEUNG ARASY NU PANGLUHURNA
DISUMPINGAN SADAYANA KATUT SURGA NARAKANA

KANJENG NABI DITIMABALAN KU GUSTI NU SIFAT  ROHMAN
ANJEUN AKUDU NETEUPAN SHOLAT MUJI KA PANGERAN

KABEH JALMA ANU IMAN SAMI PADA KAWAJIBAN
SHOLAT NU LIMA GILIRAN HENTEU KENGING DIKURANGAN

SHOLAT ETA MINANGKANA DINA AGAMA TIHANGNA
JALMA ANU LUPUT SHOLATNA NYATA RUBUH AGAMANA

KACARIOS DINA JAMAN MI'RAJNA NABI PANUTAN
YUSWANA TEH KALERESAN LIMA PULUH DUA JALAN

KAFIR MEKAH KACATURKEUN BARENG NABI NYARIOSKEUN
MI''ROJ LAIN DI MULIAKEUN ANGGUR PADA NYEUNGSEURIKEUN

PADA HASUD NGAKALAKEUN TIDINYA ALLOH NGERSAKEUN
KANJENG NABI DIALIHKEUN KA MADINAH DI SINARKEUN
Read more »

 

KABAR GRAHAKUNING

KOLOM